Yashyizweho kuri 23 August, 2016 | 09:13

Nubwo bunga, abunzi ni urwego rufite agaciro ruhabwa n’itegeko

Nubwo umurimo wabo ari ukunga. Urwego rw’abunzi ni urwego rufite agaciro ruhabwa n’itegeko. Kuva rwajyaho nubwo hari ibyo runengwa, ariko hari n’ibibazo rwakemuye byongeraga umubare w’ibirego mu nkiko.

Hari bamwe mu bibwira ko urwego rw’abunzi ari urwego ruri hasi, kuko mu byo rushinzwe gukurikirana ari ibibazo by’abaturage, biri ku rwego rwo hasi. Nyamara ni urwego rukomeye. Nk’uko Me jean Pierre Hitababyaye Umunyamategeko akaba n’ushinzwe ubukangurambaga mu baturage mu muryango RCN abivuga, ni urwego ruhabwa ububasha n’itegeko. Ati” ni abantu bakomeye. Bafite inshingano zizwi kandi bahabwa n’itegeko. Si ibimanuka”.

Mu mikorere yabo, icyemezo cyafashwe n’Abunzi kikemerwa n’ababuranyi gifatwa kuri bo nk’amasezerano bumvikanyeho, ariko adashobora kuba yakwitwazwa ku bandi bantu batarebwa n’icyo kibazo. Icyemezo cyafashwe n’Abunzi, gishobora kubahirizwa ku bwumvikane, bisabwe n’urebwa n’icyo kibazo ubifitemo inyungu. Iyo umwe mu bafitanye ikibazo yanze kubahiriza icyemezo cyafashwe n’Abunzi, umuburanyi bibangamiye ashobora gusaba ko gishyirwa mu bikorwa ku gahato.
Hari uburyo bwo kugezwaho ibibazo

Ufite ikibazo ashaka ko gikemurwa na Komite y’Abunzi agishyikiriza, mu mvugo cyangwa mu nyandiko, Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Akagari cyangwa umusimbura we, akacyandika mu gitabo cy’ibibazo bishyikirizwa Komite y’Abunzi.
Umunsi yashyikirijwe ikibazo yuzuza impampuro zisobanura mu ncamake imiterere y’ikibazo akazishyikiriza Komite y’Abunzi kugira ngo itumize ufitanye ikibazo n’uwagitanze, kandi igene ahantu, umunsi n’isaha ikibazo kizasuzumirwaho.

Nk’uko Me jean Pierre Hitababyaye abisobanura, birashoboka ko ku mpamvu runaka afitanye n’utanga ikibazo, umunyamabanga nshingwabikorwa w’akagali ashobora gusiragiza uzanye ikibazo ku Kagali. Iyo bibaye inshuro nyinshi, ufite ikibazo agishyikiriza komite y’abunzi kuri urwo rwego ariko akanamenyesha njyanama y’akagali. Ibyo bituma mu buryo bw’imikoranire hamenyekana impamvu yaciye muri iyo nzira ntibyitwe gusimbuka inzego cyangwa guca munzira zidasobanutse.

Isubirishamo ry’ikibazo naryo riremewe ku rwego rw’akagali. Iri riba iyo ikibazo cyafashweho umwanzuro nyamara umwe mu baburanyi(uregwa) adahari akagira n’ibyo asabwa. Iyo atabyemeye asaba ko habaho gusubirishamo ikibazo kugira ngo kizakemuke, kiganirweho nawe ahari.

Ijurira riremewe

Umwe mu bafitanye ikibazo utemeye icyemezo cyafashwe na Komite y’Abunzi ku rwego rw’Akagari, ashobora, mu gihe kitarenze ukwezi uhereye ku munsi yashyikirijweho icyemezo cy’Inteko cyanditse, kujuririra Komite y’Abunzi ku rwego rw’Umurenge.

Umunyamabanga wa Komite y’Abunzi ntarenza iminsi 5 ataramenyesha abafitanye ikibazo icyemezo cya Komite y’Abunzi cyanditse, uhereye ku munsi yagishyikirijweho na Komite y’Abunzi.

Abafitanye ikibazo ntibemerewe kurenza iminsi 15 uhereye ku munsi icyemezo cyanditse cyabonekeye, bataraza kugifata. Muri cyo gihe, igihe cyo kujurira gitangira kubarwa.
Mu bujurire, Komite y’Abunzi ku rwego rw’Umurenge isuzuma gusa ingingo urega anenga ku cyemezo cyafashwe n’Abunzi, kandi atigeze yemerera imbere yabo.
Kujuririra icyemezo cya Komite y’Abunzi cyafashwe ku rwego rw’Akagari ntibitangirwa igarama.

Umwe mu bafitanye ikibazo utishimiye icyemezo cyafashwe na Komite y’Abunzi yo ku rwego rw’Umurenge ashobora, mu gihe kitarenze ukwezi uhereye ku munsi yashyikirijweho icyemezo cy’Inteko cyanditse, gushyikiriza ikirego Urukiko rw’Ibanze rukakiburanisha mu mizi yacyo ku rwego rwa mbere n’urwa nyuma.
Kuregera icyemezo cya Komite y’Abunzi mu Rukiko rw’ibanze bikorwa habanje gutangwa amagarama.

Ingingo zumvikanyweho n’abafitanye ikibazo imbere y’Abunzi ntizishobora kuregerwa mu Rukiko rw’Ibanze.Urega agomba, mu gihe atanga ikirego mu rukiko rw’Ibanze, gutanga na kopi y’inyandikomvugo yakozwe n’Abunzi. Iyo bitabaye ibyo ikirego cye nticyakirwa n’umwanditsi w’Urukiko. Urukiko rwaregewe rusuzuma gusa ingingo urega anenga ku cyemezo cyafashwe n’Abunzi kandi atigeze yemerera imbere yabo.
Nk’uko minisiteri y’ubutabera ibitangaza, uru rwego kuva rwajyaho rwakemuye ibibazo byinshi. Imibare y’iyi minisiteri ivuga ko kuva 2005-2016, abunzi bakiriye ibibazo bisaga ibihumbi 47, ni ukuvuga ibirenga 80% by’ibyajyanwaga mu nkiko z’ibanze.

Musonera Sosthène


Tanga igitekerezo

Ibitekerezo